Amasya Şeker Fabrikası A.Ş 'ye Hoşgeldiniz

Kurumsal Alkol Üretimi

ALKOL ÜRETİMİ

Alkol Fabrikası, İsveç CHEMATUR firması tarafından projelendirilmiş, ALFA-LAVAL ve Türk firmaları ile birlikte tesis edilmiştir.

Alkol Üretimi

ÜRETİM KAPASİTESİ:
60,000 Litre/gün Ham ve Saf Etil Alkol     
110 ton/gün Konsantre Şilempe

STOK KAPASİTESİ:
Alkol: 3,000,000 Litre (3000 m3)
Konsantre şilempe: 3,000,000 Litre (3000 m3)

ALKOL FABRİKASI ÜNİTELERİ
1- FERMANTASYON ÜNİTESİ
2- DESTİLASYON ÜNİTESİ
3- KONSANTRE ŞİLEMPE (ARITIM) ÜNİTESİ

 

Fermantasyon sonucunda oluşan, içinde hacimce % 5-7 alkol ihtiva eden sıvıya mayalı alkollü mayşe (Mash) denilir. Bu, önce seperatörden geçirilerek, mayasından ayrılır, ayrılan maya, fermantöre geri gönderilerek, tekrar fermantasyonda kullanılır.
Mayasız alkollü mayşe (ki içinde bir miktar maya kalmaktadır.) fraksiyonlu DESTİLASYON ünitesine bir pompa yardımıyla pompalanır. Bu ünitede, alkol derecesi kademeli olarak yükseltilir, sonunda Ham Alkol (% hacmen 95.0 derecelik) ve Saf Alkol (% hacmen min.96.0 derece) elde edilir. Bu işlem esnasında, Mayşe kolonu (Wash Column) tabanından, atılan sıvıya ŞİLEMPE denilir, oldukça kirli olan bu atık, Şilempe Koyulaştıma Tesisinde işlenerek, KONSANTRE ŞİLEMPE ve POTASYUM SULFAT elde edilir.

1-FERMANTASYON ÜNİTESİ

Bu ünitede, Fermantasyon metoduyla, % 5 –7 alkol ihtiva eden, mayalı alkollü mayşe elde edilmektedir. Ana madde, içinde yaklaşık % 50 şeker bulunan melastır. Melas, şeker fabrikasyonunda son şeker şurubu olarak adlandırılır, içindeki şekerin pratikte alınması ekonomik olmadığı için, şekerin atığı olarak da kabul edilebilir. Ancak, çok kıymetli bir maddedir. Alkol ana maddesi yanında, Sitrik asit , Asetik asit, ekmek mayası vs. üretimde kullanılmaktadır.
Kullanılan mayalar, şekeri direkt olarak parçalayamazlar veya çok az parçalayabilirler. Bunun için melastaki şekerin, sülfirik asit ilavesiyle, Glikoz ve Frutoz’a parçalanması sağlanır.


 

 

 

Şeker, Glikoz ve Fruktoz’a parçalanır (Bu hadiseye İNVERSİYON denilir.
Glikoz veya Fruktoz, maya tarafından parçalanarak, Etil Alkol ve CO2 ‘e dönüştürülür. Reaksiyon Exotermik olduğundan, herbir kg. alkol için, 1 200 kjoule enerji açığa çıkar.

 

 

 

 

Fermantasyon esnasında meydana gelen CO2 çok az miktarda alkol taşıyacağı için, bir CO2  yıkayıcısından geçirilir, yıkantı şartlara bağlı olarak, ya fermantöre verilir veya besleme suyu tankına alınır.
Tesiste, yarı sürekli BİOSTİL tipte iki adet, 400 m3 lük Fermenter vardır. Bu fermenterin biri çalışırken, diğeride temizlenmiş, sterilize edilmiş ve  kullanılmaya hazır halde tutulur. Bir fermenter bir hafta kadar verimli çalışabilir.
Fermantasyon için maya gerekmektedir. Maya ise, kademede çoğaltılarak maniplasyon şartlarına getirilir. Fermenterde, oluşan mayasız alkollü mayşe bir pompa yardımıyle MAYŞE KOLONU (WASH COLOMN) ‘na yollanır.

2-DESTİLASYON ÜNİTESİ

Bu ünitede, destilasyon kolonları vardır.   Fraksiyonlu Destilasyonla, HAM ve SAf alkol derecelerine yükseltilerek, soğutulduktan sonra, günlük depolarda stoklanır. Wash kolon, vakumda çalıştırılmaktadır. (Bu bize enerji tasarrufu yanında, düşük kaynama noktası sağladığı için, seperatörden kaçan mayanın parçalanarak, sulu alkolün kirlenmesini önlemektedir.)
Mayşe (Wash) kolonu ve predistilasyon kolonu enerjisi, REKTİFİKASYON kolonundan sağlanır. Diğer iki kolondan birine direk buhar verilir, diğerine ise endirekt buhar verilerek, destilasyon işlemi yürütülmektedir.

A-MAYŞE KOLONU (WASH COLOMN – C 3002)
Fermantasyon ünitesinde, seperatörden geçirilerek mayasından ayrılmış alkollü mayşe, % hacmen 5-7 alkol içermektedir. Kolona verilmeden  önce, ısı değiştiriciden geçirilerek, ön ısıtmaya tutulur. Mayşe  kolonu,  tasfiye  kolonundan gelen alkol buhar ile vakum altında ısıtılmaktadır. Seri bir yoğunlaştırıcıdan geçirilerek, bir ara tankta stoklanır. Burada bir miktar alkol, gazlarla sürüklendiği için, vakumdan sonra, fermantör CO2 tutucusuna gönderilerek, yıkanır, gaz atmosfere terkedilir.
Alttan alınan atığa, SEYRELTİK ŞİLEMPE denilir. Şilempe 80°C sıcaklıkta, pH’şı  4.5 civarında kuru maddesi 20-25 brix, saatte 12-16 m3 arasında değişen değerlerde, seviye kontrollü olarak, koyulaştırma tesisi tankında stoklanır, işlenir.

B-PREDİSTİLASYON KOLONU (C4001)
Bu kolon, çift yönlü çalışan çok önemli bir kolondur. Kolonun taban ürünü, % 15-20 alkol içerir, adına füzelli aldehitsiz alkol denir ve SAF ALKOL üretiminde kullanılır. Üst taraftaki ürün ise, aldehiti fazla olan ve HAM  ALKOL üretiminde kullanılan alkol buharları, aynı zamanda 4009 kolonuna bir miktar enerji sağlar.
Mayşe kolonundan elde edilen % 35-40 derecelik alkol, ara depodan bir pompa ile kolonun orta platolarından birine otomatik ventille beslenir. Bu kolonun üst tarafından, luter suyu beslenmektedir. Bire bir oranda kolona beslenerek, sulu alkoldeki düşük kaynama noktalı ürünlerin, ham alkol üretiminde kullanılacak olan, üst faza geçmesini sağlar. Bu kolonun enerjisi, endirekt olarak ısıtılan, bir eşanjönden sağlanır. Rektifikasyon kolonundan gelen alkol buharı, 4001 taban ürününü ısıtırken kendide yoğunlaşır. Kondensat bir ara depoda toplanarak tekrar, rektifikasyon kolonuna geri gönderilir, buda kolonda alkol derecesini ayarlamada kullanılır. Taban sıcaklığı, 96 ila 100 °C arasında değişmektedir.
Kolona verilen sulu alkol debisi, şartlara bağlı olarak ( 5-8 m3/saat) değişmektedir. Bütün değerler, laborant ve operatör tarafından kontrol edilmektedir.

C-PRUFİKASYON KOLONU (C4009)
4001 kolonundan gelen, aldehiti ve diğer kirliliği çok olan alkol buharları, platoya beslenir. Kolona taban bölmesşnden bir kollektörle ve otomatik olarak, açık buhar beslenir ve taban sıcaklığı 104 – 105 °C arasında tutulur. Fraksiyonlu destilasyon ile alkol derecesi, % hacmen 95  dereceye yükseltilir. Su ile soğutulan yoğunlaştırma serisinden geçirilerek yoğunlaştırılır. Bir ara depoda toplanan ham alkol, derecesi takip edilerek, bir kısmı retür yapılırken, bir kısmıda bir soğutucudan geçirilerek, günlük tanklara pompalanır. Günlük depoda biriktirilen HAM ALKOL, derecesi, aldehiti, sıcaklığı kontrol edildikten sonra, ana stok tankına basılır.
Kolonun alt tarafından çıkan LUTER suyunda, alkol kaçağı olup olmadığı her saat ve gerekirse daha sık kontrol edilir.

D- REKTİFİKASYON KOLONU (4005)
Bu çok önemli bir kolondur. Çok buhar harcayan, fakat Mayşe ve prufikasyon kolonuna enerji sağlayan ve SAF ALKOL ‘ün elde edildiği bir kolondur. Kolona, saatte 6-7.5 ton buhar verilerek, taban sıcaklığı 142-143 °C’de  tutularak fraksiyonlu destilasyon sağlanır. Kolonun orta kısmından beslenen sıvı üst tarafta % 96’ya yükseltilerek, otomatik ventil kontrolünde kolondan alınır. Alınan bu alkol, bir soğutucudan geçirildikten sonra, POLİSHİNG kolonuna beslenir. Kolonun üst tarafından alınan, yüksek enerjili (alkol-su) buharları, wash kolonunu ısıtan, reboilere gönderilir. Yine, Predistilasyon kolonu ısıtıcısına gönderilerek, kolonların ısıtılmasında kullanılır. Oluşan kondensat, tekrar kolona retür (REFLUX) ettirilerek, saf alkol derecesinin yükseltilmesi sağlanır. Taban ürünü LUTER suyu, sulu alkolün temizlenmesi amacıyla predistilasyon kolonuna basılır ve bazı eşanjörlerden  geçirilerek ön ısıtmada kullanılmaktadır. Burada da  alkol kaçağı, sıkı takip edilmektedir.

E-POLİSHİNG COLUMN – (C4050)
Bu kolon, her ne kadar METANOL kolonu olarak adlandırılsada, Metanolün kaynama noktası sebebiyle, buraya kadar gelmesi pek mümkün değildir. Ancak, ppm seviyesinde belki olablir. Yine bazı düşük kaynama noktalı gayri safiyetlerin bilahare aldehit, açık buharla gelen, Amonyak gazı vs. gibi gazların atılması ve dolasıyle, PERMANGANAT zamanının birkaç  dakika daha arttırılması için, kullanılan bir kolondur. Klasik sistemde, bu kolon son mahsul veya nihai kolon olarak adlandırılmaktadır ve gerçekten çok faydalı bir kolondur.
Saf alkol, seviye kontrollu olarak ve beslemeye bağlı olarak tabandan çekilir, bir soğutucudan geçirildikten sonra, alkol  testleri yapıldıktan sonra, ana stok tankına basılır.
Fabrika her üretim kademesinde, bilgisayarla denetlenmektedir.

3-KONSANTRE ŞİLEMPE (ARITIM) ÜNİTESİ

Alkol Fabrikası atığı olan seyreltik şilempeyi, işleyerek KONSANTRE ŞİLEMPE ve POTASYUM SULFAT elde edilmesini sağlayan bir ünitedir.
Tesise verilen 20-25 kuru maddeli seyreltik şilempede pancardan gelen birçok mineral mevcuttur.
Tesis, ters akım prensibine göre çalışmaktadır. 3 adet evaparatör ve 2 adet kristalizör, 1 adet de FLASH tan ibarettir. Seyreltik şilempe, E105 evap, beslenir. Karşı yönden yani, C101 kristalizör eşanjöründende buhar verilmektedir. C101’e verilen buhar endirekt buhar olup, yaklaşık saatte, 4 ton kadardır. Kazan dairesinden gelen 25 Atü’lük buhar, bir buhar istasyonunda, basıncı ve sıcaklığı regüle edilir ve otomatik olarak çalışmaktadır. Bu buhar, 3 bar abs. 134 °C’de doymuş buhardır.
C101 eşanjörüne verilen buhar, C101 ‘i yaklaşık, 110-112 °C’ye ısıtlır, burada oluşan BRÜDE, bir sonraki yani, C102’nin eşanjörüne verilerek, C102’nin ısıtılmasında kullanılır. Oluşan BRÜDE, bir sonrakinde kullanılır ve E105 vakuma bağlıdır. Brüdelerden oluşan kondensat, yine eşanjörlere verilerek, buhar ekonomisi sağlanır. 20-25 kuru maddeli SEYRELTİK ŞİLEMPE, E105’e beslenir. Sıra ile E104, E103 C102, C101 ve sonrada, BD101’e verilir. Her kademede, kuru maddesi biraz daha yükseltilen şilempe, C102 ‘ye dozlanan SÜLFİRİK ASİT ile , çözeltideki K iyonları POTASYUM SULFAT halinde kristallendirilir, buradan bir seperatör ile kristalleri ayrılır ve stoklanır. Şilempe, C101 ve Flash tanktan geçtikten sonra, kuru maddesi 65-68 ‘e erişmiştir. Nihayet, konsantre  şilempe kalan küçük potasyum sülfat kristallerini ayırmak ve sistende aşılama görevi yaptırmak üzere, yatay bir DEKANTÖR ‘den geçirilir. Kristaller kullanılmak üzere bir ara depoya alınır. Konsantre şilempede, kendi deposuna verilir, buradan seviye kontrollü olarak Ana Stok tankına basılır. BD101’e buhar verilmez, fakat vakuma bağlı olduğu için, adyabatik bir buharlaşma ile 2-3 brikslik bir artış sağlanmaktadır.
Elde edilen konsantre şilempe, gübre olarak kullanılacaksa, potasyum ayrılmasına gerek yoktur. Ancak, hayvan yemine katkı maddesi olarak kullanılacak ise, yine ara kademelerin birinden, protein değerini arttırmak için AMONYAK dozlanır. Bu işlem, pH ‘ı yükselttiği için, stoklamada korrozyon tehlikesinide, bertaraf etmiş olur.
Fabrikanın çalışması bir panodan izlenir, elde edilen ürünün, saatlik kalite kontrolleri ve günlük üretim miktarları, operatör tarafından takip edilir.

 

 

 

 

 

Gündemden Haberler

28.04.2016 Hurda Satışı İlanı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ulaşım Krokisi

Haftanın Anketi

Şeker Fiyatları
 

İletişim Formu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Copyright © 1953 - 2012 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş