Amasya Şeker Fabrikası A.Ş 'ye Hoşgeldiniz

Mali Bilgiler Yönetmelikler

Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(14 Şubat 2002 tarih, 24671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. )


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak maksadıyla kurulan Şeker Kurumunun; kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Şeker Kurumunun teşkilatı, yönetim ve çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19.4.2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 
c) Kurum: Şeker Kurumunu, 
d) Kurul: Şeker Kurulunu, 
e) Başkan: Şeker Kurulu Başkanını, 
f) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu, 
g) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu, 
h) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi, 
i) A Kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını, 
j) B Kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını, 
k) Şeker Fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (g) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi, 
l) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

ifade eder.


İKİNCİ KISIM
Kuruluş ve Teşkilat

Kurumun Kuruluşu ve Hukuki Yapısı
Madde 5 — Şeker Kurumu, Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğidir. Kurum; Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker Kurulu tarafından yönetilir. 
Kurumun merkezi Ankara’dadır. 
Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.


İKİNCİ BÖLÜM
Şeker Kurulu

BİRİNCİ KISIM
Kurulun Teşekkülü ve Görev Süreleri

Kurulun Teşekkülü
Madde 6 — Kurul, Kurumun karar organı niteliğinde olup, Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararı almak ve uygulamak üzere; biri Başkan ve biri Başkanvekili, toplam yedi üyeden oluşur.

Kurul Üyelerinin Seçimi

Madde 7 — Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli şeker üreten şirketlerin her grubundan Türkiye’deki fabrikalarından nominal üretim kapasitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye olmak üzere bir Başkan ve altı üye seçer ve atar.

Başkan

Madde 8 — Kurul Başkanı, Kurumun da Başkanıdır. Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Başkan temsil eder. Bu sorumluluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak, kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. 
Beş yıllık süre dolmadan Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Başkanvekili

Madde 9 — Başkanvekilini, Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. Bunun için Kurulun Başkan ve üyelerinin belirlenmesinden sonra, adaylar Başkana bildirilir. Kurul başkanı, adayları da belirterek gündeme alır. Başkanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenir.

Atanma Şartları

Madde 10 — Kurul Başkanı ve üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş (pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. Başkan ve üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Görev Süreleri

Madde 11 — Kurul Başkanı, Başkanvekili ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır. 
Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlarındaki görevlerinden ayrılmaları halinde, üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye seçilir ve atanır. Bu şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar.
Atamalar için gerekli şartları kaybettikleri ya da Kanunla verilen görevle ilgili olarak suç işledikleri kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan, Başkanvekili ve üyelerinin görevleri sona erer.

Yasaklar

Madde 12 — Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
Kurul üyeleri; Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur sayılırlar ve haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üç ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.
Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.


İKİNCİ KISIM
Kurulun Görev ve Yetkileri

Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13 — Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) A ve B kotalarını tespit etmek, iptal ve transferleri hakkında kararlar almak ve bu kararları uygulamak. 
b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depolama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile benzeri idari giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarının binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirlemek, bu konuda kararlar almak ve uygulamak. 
c) Şeker için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi hususunda kararlar almak ve bu kararları uygulamak. Yurt içi üretim ve pazar işleyişlerinde Kanunun amaçlarına uygun düzenlemeler yapmak, depolama kesintisi almak, depolama prim miktarlarını tayin etmek, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar almak. 
d) İç fiyat, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak, şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusundaki görüşlerini Müsteşarlığa bildirmek. 
e) Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygulamak. 
f) Sektörle ilgili araştırma–geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek organizasyonlar sağlamak ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis etmek. 
g) Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her tür bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan, gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek. 
h) Gerek duyulması halinde şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunmak. Bu amaçla, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarından yararlanmak. 
i) Kanunun amaçlarına uygun olarak, sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar almak ve uygulamak. 
j) Yurt içinde ve dışında, konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak. 
k) Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak. 
l) Kurul Başkanvekilini seçmek. 
m) Kurumun personel politikasını çalışma usul ve esaslarını saptamak, uygulamasını izlemek, Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personel ile ilgili atama kararlarını almak. Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personelin genel seçilme ve atanma şartlarını belirlemek. 
n) Kurumun yıllık bütçesi, gelir-gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını hazırlatmak ve onamak, gerektiğinde bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya karar vermek. 
o) Menkul ve gayrimenkul satınalma, satış, kiralama gibi konularda gerekli düzenlemeleri yapmak. 
p) Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılacak Yönetmeliklerle ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
r) Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev yetki alanını belirlemek. 
s) Kurul üyeleri ve Hizmet Birimi personelinin yurt dışı görevlendirmeleri hakkında karar almak. 
t) Kurul üyeleri ile Hizmet Birimlerinde istihdam edilen personelin yurt içi ve yurt dışı yol giderleri ve gündeliklerini kanunlarla getirilen sınırlamalar dahilinde belirlemek. 
Kurul; yukarıda sayılan görevlerle ilgili hususlarda, Kanun ve Yönetmelikleri de gözönüne alarak, gerekli düzenlemeleri yapmak üzere tebliğ ve yönergeler çıkarır ve uygular.


ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurulun Çalışma Esasları

Toplantı Zamanı ve Davet
Madde 14 — Kurul, Kurul Başkanının davetiyle toplanır. Toplantı, ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapılır. Kurul, Başkanın daveti veya en az üç üyenin yazılı isteği ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı tarih ve saati, toplantıdan önce Kurul üyelerine bildirilir.
Toplantı daveti, yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise, Başkan tarafından tespit edilir ve Genel Sekreterlik tarafından yazılı olarak üyelere duyurulur. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

Toplantı Gündemi ve Görüşmelerde Usul

Madde 15 — Toplantıyı Kurul Başkanı yönetir, toplantı gündemi toplantıdan önce Başkan tarafından belirlenerek Kurul üyelerine bildirilir. Başkan toplantıda karara bağlanacak konuları belirler ve serbestçe tartışılmasını sağlar. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır ve oyları toplar. 
Kurul oylamanın gizli yapılmasını ve şeklini kararlaştırabilir.

Toplantıya Katılamama Halleri

Madde 16 — Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.
Kurul üyelerinden mazeretli olanların, mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri gereklidir. 
Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine Kanunda belirtilen usullere göre yeni üye atanır.

Kurul Kararları

Madde 17 — Kurul kararları gizli görüşme sonucu alınır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Görüşmelere mazeretli olanlar dışındaki üyeler katılır.
Kurulca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen Kurum personeli ve uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü toplantılara Başkan tarafından davet edilebilirler.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 18 — Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alır.

Tutanak ve Kararlar

Madde 19 — Kararlar, Kurul Başkanı veya onun görevlendireceği bir Kurum personeli tarafından yazılır. Kararların yazıldığı tutanakların her sayfası, toplantıya katılan Başkan ve üyelerce imzalanır. 
Kurul, konuşmaların tutanağa geçirilmesini önceden bir ilke kararına bağlayabileceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak; Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de tutanağa yazılır. 
Karara karşı görüşte olan üyeler, ayrı veya birlikte karşı oy şerhi veya gerekçesini tutanağa yazdırır ve altını imzalarlar.

Karar Defteri

Madde 20 — Toplantı tutanaklarına yazılan kararların her sahifesi toplantıya katılmış olan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 
Kurulun görüşme ve karar tutanakları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla geçirilir. 
Karar defterine, her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir. 
a) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılmama nedenleri, 
b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge, 
c) Görüşme tutanağı, 
d) Karar metni.

Kararların Saklanması ve Yayımlanması

Madde 21 — Tutanağın imzalı aslı Kurum Genel Sekreterliği’nde saklanır. Kararların onaylı örnekleri ve/veya sonuçları gereği yapılmak üzere ilgili hizmet birimlerine veya ilgililere gönderilir. 
Karar örneklerinin aslına uygunluğu Kurul Başkanı tarafından onaylanır.

Kararların Açıklanması

Madde 22 — Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında ve Kurumun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak, basın ve yayın organlarına Kurul Başkanı tarafından açıklama yapılabilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Hizmet Birimleri

BİRİNCİ KISIM
Kurum Hizmet Birimleri

Kurumun Hizmet Birimleri
Madde 23 — Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, Hizmet Birimleri tarafından yürütülür. Hizmet Birimleri; Kanunun (I) sayılı Cetveli gözönüne alınarak, Hukuk Müşavirliği, Ekonomik Araştırma-Planlama ve Değerlendirme, İzleme Koordinasyon ve Denetleme ile Personel, İdari ve Mali İşler olmak üzere Yönetmeliğe ekli şemada yer alan 4 ana birimden oluşur. Kurul, bu birimler ile birimlerde çalışan personelin görev yetkilerini belirler. Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolardaki toplam sayı aşılmamak üzere personel kadrolarında unvan ve statü değişikliği yapmaya Kurul yetkilidir.

Kurumun Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilecek Personelin Atanma Şartları

Madde 24 — Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; yurt içi yada yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. İdari personelin % 20’si için lise ve dengi okul öğrenimi, diğerlerinde ise yurt içinde yada yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim şartı aranır. Kurumun Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personelin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.


İKİNCİ KISIM
Kurum Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilecek
Personelin Hak ve Sorumlulukları

Ücret, Emeklilik ve İkramiye
Madde 25 — Hizmet birimlerinde istihdam edilecek personel, 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. 
Personelin ücretleri Şeker Kurulu tarafından hiyerarşik bir skala çerçevesinde tespit edilir. Ücretler Yüksek Planlama Kurulunca Kamu İktisadi Teşebbüslerinde istihdam edilen II sayılı cetvele tabi personel için tespit edilen en yüksek sözleşme ücreti tavanı için belirlenen ücretin 2 katından yüksek olamaz. Personele yapılacak ücret artışları, diğer kamu personeline yapılacak artışlarla aynı tarih ve miktarda olur. Personele yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenir. İkramiye ödemelerinin zamanı Kurul tarafından belirlenir. 
Bu personel, emeklilik işlemleri yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirilir.

Sağlık Yardımı

Madde 26 — Kurum hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin sağlık hizmetleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde yürütülür.

Disiplin Hükümleri

Madde 27 — Kurum hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin uymakla yükümlü olduğu disiplin kurallarına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sır Saklama
Madde 28 — Kurul Başkanı ve üyeleri ile personeli; çalışmaları ve incelemeleri sırasında, Kuruma, Kurum ile ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlara ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 
Bu kişiler; yaptıkları inceleme ve araştırmalar nedeniyle aldıkları belge, suret, fotokopi ve dosyanın ekini oluşturan diğer veriler ile yazılı bilgileri saklamak ve başkalarının eline geçmemesini sağlayacak önlemleri almak zorundadırlar. 
Sırlar, Kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklanamaz.
Bu yükümlülük, ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Kurumun Denetimi

Madde 29 — Kurum içi denetim, inceleme ve soruşturma esasları Kurulca belirlenir, bununla ilgili işlemler Kurul kararı ile görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilir. 
Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(14 Şubat 2002 tarih, 24671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. )


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak maksadıyla kurulan Şeker Kurumunun; kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Şeker Kurumunun teşkilatı, yönetim ve çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19.4.2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 
c) Kurum: Şeker Kurumunu, 
d) Kurul: Şeker Kurulunu, 
e) Başkan: Şeker Kurulu Başkanını, 
f) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu, 
g) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu, 
h) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi, 
i) A Kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını, 
j) B Kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını, 
k) Şeker Fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (g) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi, 
l) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

ifade eder.


İKİNCİ KISIM
Kuruluş ve Teşkilat

Kurumun Kuruluşu ve Hukuki Yapısı
Madde 5 — Şeker Kurumu, Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğidir. Kurum; Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker Kurulu tarafından yönetilir. 
Kurumun merkezi Ankara’dadır. 
Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.


İKİNCİ BÖLÜM
Şeker Kurulu

BİRİNCİ KISIM
Kurulun Teşekkülü ve Görev Süreleri

Kurulun Teşekkülü
Madde 6 — Kurul, Kurumun karar organı niteliğinde olup, Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararı almak ve uygulamak üzere; biri Başkan ve biri Başkanvekili, toplam yedi üyeden oluşur.

Kurul Üyelerinin Seçimi

Madde 7 — Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli şeker üreten şirketlerin her grubundan Türkiye’deki fabrikalarından nominal üretim kapasitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye olmak üzere bir Başkan ve altı üye seçer ve atar.

Başkan

Madde 8 — Kurul Başkanı, Kurumun da Başkanıdır. Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Başkan temsil eder. Bu sorumluluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak, kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. 
Beş yıllık süre dolmadan Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Başkanvekili

Madde 9 — Başkanvekilini, Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. Bunun için Kurulun Başkan ve üyelerinin belirlenmesinden sonra, adaylar Başkana bildirilir. Kurul başkanı, adayları da belirterek gündeme alır. Başkanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenir.

Atanma Şartları

Madde 10 — Kurul Başkanı ve üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş (pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. Başkan ve üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Görev Süreleri

Madde 11 — Kurul Başkanı, Başkanvekili ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır. 
Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlarındaki görevlerinden ayrılmaları halinde, üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye seçilir ve atanır. Bu şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar.
Atamalar için gerekli şartları kaybettikleri ya da Kanunla verilen görevle ilgili olarak suç işledikleri kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan, Başkanvekili ve üyelerinin görevleri sona erer.

Yasaklar

Madde 12 — Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
Kurul üyeleri; Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur sayılırlar ve haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üç ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.
Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.


İKİNCİ KISIM
Kurulun Görev ve Yetkileri

Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13 — Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) A ve B kotalarını tespit etmek, iptal ve transferleri hakkında kararlar almak ve bu kararları uygulamak. 
b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depolama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile benzeri idari giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarının binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirlemek, bu konuda kararlar almak ve uygulamak. 
c) Şeker için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi hususunda kararlar almak ve bu kararları uygulamak. Yurt içi üretim ve pazar işleyişlerinde Kanunun amaçlarına uygun düzenlemeler yapmak, depolama kesintisi almak, depolama prim miktarlarını tayin etmek, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar almak. 
d) İç fiyat, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak, şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusundaki görüşlerini Müsteşarlığa bildirmek. 
e) Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygulamak. 
f) Sektörle ilgili araştırma–geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek organizasyonlar sağlamak ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis etmek. 
g) Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her tür bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan, gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek. 
h) Gerek duyulması halinde şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunmak. Bu amaçla, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarından yararlanmak. 
i) Kanunun amaçlarına uygun olarak, sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar almak ve uygulamak. 
j) Yurt içinde ve dışında, konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak. 
k) Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak. 
l) Kurul Başkanvekilini seçmek. 
m) Kurumun personel politikasını çalışma usul ve esaslarını saptamak, uygulamasını izlemek, Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personel ile ilgili atama kararlarını almak. Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personelin genel seçilme ve atanma şartlarını belirlemek. 
n) Kurumun yıllık bütçesi, gelir-gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını hazırlatmak ve onamak, gerektiğinde bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya karar vermek. 
o) Menkul ve gayrimenkul satınalma, satış, kiralama gibi konularda gerekli düzenlemeleri yapmak. 
p) Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılacak Yönetmeliklerle ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
r) Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev yetki alanını belirlemek. 
s) Kurul üyeleri ve Hizmet Birimi personelinin yurt dışı görevlendirmeleri hakkında karar almak. 
t) Kurul üyeleri ile Hizmet Birimlerinde istihdam edilen personelin yurt içi ve yurt dışı yol giderleri ve gündeliklerini kanunlarla getirilen sınırlamalar dahilinde belirlemek. 
Kurul; yukarıda sayılan görevlerle ilgili hususlarda, Kanun ve Yönetmelikleri de gözönüne alarak, gerekli düzenlemeleri yapmak üzere tebliğ ve yönergeler çıkarır ve uygular.


ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurulun Çalışma Esasları

Toplantı Zamanı ve Davet
Madde 14 — Kurul, Kurul Başkanının davetiyle toplanır. Toplantı, ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapılır. Kurul, Başkanın daveti veya en az üç üyenin yazılı isteği ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı tarih ve saati, toplantıdan önce Kurul üyelerine bildirilir.
Toplantı daveti, yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise, Başkan tarafından tespit edilir ve Genel Sekreterlik tarafından yazılı olarak üyelere duyurulur. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

Toplantı Gündemi ve Görüşmelerde Usul

Madde 15 — Toplantıyı Kurul Başkanı yönetir, toplantı gündemi toplantıdan önce Başkan tarafından belirlenerek Kurul üyelerine bildirilir. Başkan toplantıda karara bağlanacak konuları belirler ve serbestçe tartışılmasını sağlar. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır ve oyları toplar. 
Kurul oylamanın gizli yapılmasını ve şeklini kararlaştırabilir.

Toplantıya Katılamama Halleri

Madde 16 — Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.
Kurul üyelerinden mazeretli olanların, mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri gereklidir. 
Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine Kanunda belirtilen usullere göre yeni üye atanır.

Kurul Kararları

Madde 17 — Kurul kararları gizli görüşme sonucu alınır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Görüşmelere mazeretli olanlar dışındaki üyeler katılır.
Kurulca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen Kurum personeli ve uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü toplantılara Başkan tarafından davet edilebilirler.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 18 — Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alır.

Tutanak ve Kararlar

Madde 19 — Kararlar, Kurul Başkanı veya onun görevlendireceği bir Kurum personeli tarafından yazılır. Kararların yazıldığı tutanakların her sayfası, toplantıya katılan Başkan ve üyelerce imzalanır. 
Kurul, konuşmaların tutanağa geçirilmesini önceden bir ilke kararına bağlayabileceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak; Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de tutanağa yazılır. 
Karara karşı görüşte olan üyeler, ayrı veya birlikte karşı oy şerhi veya gerekçesini tutanağa yazdırır ve altını imzalarlar.

Karar Defteri

Madde 20 — Toplantı tutanaklarına yazılan kararların her sahifesi toplantıya katılmış olan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 
Kurulun görüşme ve karar tutanakları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla geçirilir. 
Karar defterine, her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir. 
a) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılmama nedenleri, 
b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge, 
c) Görüşme tutanağı, 
d) Karar metni.

Kararların Saklanması ve Yayımlanması

Madde 21 — Tutanağın imzalı aslı Kurum Genel Sekreterliği’nde saklanır. Kararların onaylı örnekleri ve/veya sonuçları gereği yapılmak üzere ilgili hizmet birimlerine veya ilgililere gönderilir. 
Karar örneklerinin aslına uygunluğu Kurul Başkanı tarafından onaylanır.

Kararların Açıklanması

Madde 22 — Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında ve Kurumun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak, basın ve yayın organlarına Kurul Başkanı tarafından açıklama yapılabilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Hizmet Birimleri

BİRİNCİ KISIM
Kurum Hizmet Birimleri

Kurumun Hizmet Birimleri
Madde 23 — Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, Hizmet Birimleri tarafından yürütülür. Hizmet Birimleri; Kanunun (I) sayılı Cetveli gözönüne alınarak, Hukuk Müşavirliği, Ekonomik Araştırma-Planlama ve Değerlendirme, İzleme Koordinasyon ve Denetleme ile Personel, İdari ve Mali İşler olmak üzere Yönetmeliğe ekli şemada yer alan 4 ana birimden oluşur. Kurul, bu birimler ile birimlerde çalışan personelin görev yetkilerini belirler. Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolardaki toplam sayı aşılmamak üzere personel kadrolarında unvan ve statü değişikliği yapmaya Kurul yetkilidir.

Kurumun Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilecek Personelin Atanma Şartları

Madde 24 — Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; yurt içi yada yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. İdari personelin % 20’si için lise ve dengi okul öğrenimi, diğerlerinde ise yurt içinde yada yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim şartı aranır. Kurumun Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personelin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.


İKİNCİ KISIM
Kurum Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilecek
Personelin Hak ve Sorumlulukları

Ücret, Emeklilik ve İkramiye
Madde 25 — Hizmet birimlerinde istihdam edilecek personel, 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. 
Personelin ücretleri Şeker Kurulu tarafından hiyerarşik bir skala çerçevesinde tespit edilir. Ücretler Yüksek Planlama Kurulunca Kamu İktisadi Teşebbüslerinde istihdam edilen II sayılı cetvele tabi personel için tespit edilen en yüksek sözleşme ücreti tavanı için belirlenen ücretin 2 katından yüksek olamaz. Personele yapılacak ücret artışları, diğer kamu personeline yapılacak artışlarla aynı tarih ve miktarda olur. Personele yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenir. İkramiye ödemelerinin zamanı Kurul tarafından belirlenir. 
Bu personel, emeklilik işlemleri yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirilir.

Sağlık Yardımı

Madde 26 — Kurum hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin sağlık hizmetleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde yürütülür.

Disiplin Hükümleri

Madde 27 — Kurum hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin uymakla yükümlü olduğu disiplin kurallarına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sır Saklama
Madde 28 — Kurul Başkanı ve üyeleri ile personeli; çalışmaları ve incelemeleri sırasında, Kuruma, Kurum ile ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlara ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 
Bu kişiler; yaptıkları inceleme ve araştırmalar nedeniyle aldıkları belge, suret, fotokopi ve dosyanın ekini oluşturan diğer veriler ile yazılı bilgileri saklamak ve başkalarının eline geçmemesini sağlayacak önlemleri almak zorundadırlar. 
Sırlar, Kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklanamaz.
Bu yükümlülük, ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Kurumun Denetimi

Madde 29 — Kurum içi denetim, inceleme ve soruşturma esasları Kurulca belirlenir, bununla ilgili işlemler Kurul kararı ile görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilir. 
Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik
(1 Nisan 2002 tarih, 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. )

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak üzere şirketlerin kotalarının tespiti, tahsisi, iptali ve transferleri ile yeni kota tahsisi usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Kanun : 4634 sayılı Şeker Kanunu’nu, 
b) Kurum : Şeker Kurumunu, 
c) Kurul : Şeker Kurulunu, 
d) Şirket : Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği, 
e) Şeker : Beyaz şeker (standart, rafine, küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu, 
f) Şeker Fabrikası : Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (e) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi, 
g) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi, 
h) Pazarlama Yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi, 
i) Ülke Toplam A Kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde ülke genelinde iç pazara verilebilen şeker miktarını, 
j) Şirket A Kotası: Ülke toplam A kotasındaki Şirket payını, 
k) Ülke Toplam B Kotası: Ülke toplam A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve pazarlama yılı içinde ülke genelinde güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen sakaroz kökenli depolanabilir nitelikte olan şeker miktarını, 
l) Şirket B Kotası: Ülke toplam B kotasındaki Şirket payını, 
m) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham beyaz şekeri,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Kotaların Tespiti, Tahsisi, İptali ve Transferleri

Kotaların Tespiti
Madde 4 — Kurul; her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar, müteakip 5 pazarlama yılına ait Ülke Toplam A Kotasını sakaroz kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı ve gerektiğinde dönemsel olarak yurt içi talep verilerini değerlendirerek belirler. 
Yurt içi talep tahmini; Kurul tarafından temin edilecek geçmiş yıllara ait, şirketlerin satış ve dış ticaret bilgileri ile ilgili resmi ve özel kuruluşların tüketim ve tüketimi etkileyen unsurlara, dış ticarete ilişkin verileri de gözönüne alınarak Kurum veya gerektiğinde Kurumun uygun göreceği uzman bir kuruluş veya firma tarafından hesaplanır. 
Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, Ülke Toplam A Kotasının %10’unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun görüşünü alarak %50’sine kadar artırmaya, %50’sine kadar eksiltmeye yetkilidir. 
Kurul; güvenlik payı olarak stoklanması gerekli Ülke Toplam B Kotası miktarını, ilgili resmi kuruluşların görüşlerini alarak ve iç arzı emniyet alacak şekilde, Ülke Toplam A Kotasının belli bir oranı olarak belirler. 
Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depolanabilir nitelikte olmayan diğer şekerler için B kotası belirlenmez. 
Kurul, şirketlerin A ve B kotalarını, belirlenen ülke toplam A ve B kotası miktarları içinde kalmak kaydıyla, her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar fabrikaların işleme ve şeker üretim kapasitelerini gözönünde bulundurarak müteakip beşer şeker pazarlama yılı için tespit eder. Kotalar fabrikaların üretim süreleri ile son üç yıllık ortalama fiili günlük işleme kapasiteleri ve/ veya üretim miktarları ve randımanları esas alınmak suretiyle hesaplanır. Sakaroz kökenli şekerler için Şirket A Kotası, son üç yıllık ortalama fiili günlük hammadde işleme kapasiteleri, üretim süreleri ve hammaddeye göre randımanları esas alınmak suretiyle tespit edilir. Nişasta bazlı şekerler için Şirket A Kotası tespitinde son üç yıllık üretim miktarı ortalaması esas alınır. Bu şekilde hesaplanacak Şirket A ve B kotaları toplamının, ülke toplam A ve B kotalarını karşılamaması veya aşması halinde eksik kalan ya da fazlalık olarak ortaya çıkan şeker miktarını şirketlerin son üç yıllık ortalama üretim içindeki payları oranında artırarak veya eksilterek ülke toplam A ve B kotası toplamına eşitler. Bu suretle hesaplanan Şirket artırımları Şirket üretim kapasitesini aşıyorsa, aşan miktar kadar kota, yıllık üretim kapasitesi ile kotası arasındaki eksi yönde farkı olan şirketlerin atıl kapasiteleri oranında ve Şirketlerin görüşleri de alınarak Kurul tarafından dağıtılır. Kota tahsis edilen şirketler aynı pazarlama yılında kotayı kullanıp kullanmayacaklarını 15 gün içinde Kurul’ a yazılı olarak bildirirler. 
İlk kez üretime geçecek ve üç yaşın altındaki şeker fabrikaları ile Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kapasite artırımı izni almış olan fabrikalar için kota belirlenmesinde nominal üretim verileri esas alınır. Bu fıkranın nişasta bazlı şeker fabrikaları için uygulamasında glukoz ve izoglukoz üretim kapasitelerinin toplamı esas alınır. Toplam nişasta bazlı şeker kotasının toplam nişasta bazlı şeker üretim kapasitesine bölümünün fabrika üretim kapasitesi ile çarpılması suretiyle Şirket kotası belirlenir. 
C şekeri üretimi ihtiyari olup, Kurul C şekeri üretimi için kota belirlemez.

Kotaların Tahsisi

Madde 5 —Faaliyetteki şirketlere kota tahsisi Kurul tarafından yapılır ve Kurul’un kota tespit karar tarihinden itibaren 30 gün içinde şirketlere yazılı olarak bildirilir.
Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunludur. Kota temin talebinde bulunacaklar her yıl 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında, kapasite raporu ve üretime başlama tarihi ile birlikte Kurul’a yazılı olarak başvururlar. Başvuru bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ilk kota tespit döneminde değerlendirilir. Bu konudaki Kurul kararı yazılı olarak bildirilir.

Kota İptal ve Transferleri

Madde 6 — Şirketler haklı bir sebebe dayanmadan iki yıl üst üste kendilerine tahsis edilen kotalardan %90’ın altında arz sağladıkları takdirde, kota ile arz arasındaki fark kadar kota haklarını Kurulca belirlenecek süre için kaybederler. Şirketler bu süre içinde kaybettikleri kota hakkına karşılık yeni kota sağlayamazlar. 
Şirketlere tahsis edilen kotalar, Kurul tarafından belirlenecek süre içinde kullanılmadığı takdirde iptal edilir. 
Kurul iptal edilen kotaları, diğer şirketler arasında yıllık üretim kapasitesi ile kotası arasındaki eksi yönde farkı en büyük olan şirketten başlamak üzere şirketlerin görüşlerini de alarak dağıtabilir. 
Zorunlu hallerde pazarlama yılı içinde kotalar arası şeker transferi yapılır. Kotalar arası şeker transferi yapılmasına Kurul karar verir ve karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili şirketlere bildirimde bulunur. 
A kotasının bir kısmı pazarlanamadığı takdirde, pazarlanamayan miktar gelecek yılın A kotasına aktarılır ve bir sonraki yılın A kotası aktarılan miktar kadar düşürülür veya cari pazarlama yılı içinde, şirketlerin talep etmesi durumunda ve Kurulca uygun bulunması halinde pazarlanamayan A kotasının tamamı veya bir kısmı, aynı pazarlama yılı içinde ihraç edilmek kaydıyla C şekerine aktarılabilir. 
Şirketler A kotası içinde olup, satışını yapamadıkları şeker miktarını her pazarlama yılının bitim tarihi olan 31 Ağustos’tan itibaren 15 gün içinde, C şekerine aktarmak istedikleri A kotası miktarını ise cari pazarlama yılı içinde Kurul’ a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Şirketlerin A kotası şekerini C şekerine aktarma talepleri Kurul’ca en geç bir ay içinde karara bağlanarak ilgili Şirkete yazılı olarak bildirilir. 
Şirketler yapacakları kapasite değişikliklerine göre ve/veya mücbir sebeplerin tespiti durumunda, Kurul kararı ile bünyelerindeki fabrikalar arasında kota aktarımı yapabilirler. Bunun için şirketler fabrikaları arasında yapmayı planladıkları kota aktarım miktarını Kurul’a yazılı olarak bildirirler. Kurul, teklifi değerlendirerek en geç 15 gün içinde Şirkete kararını yazılı olarak bildirir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Denetim

Sorumluluk
Madde 7 — Şirketler Kurul tarafından alınan kotalara ilişkin tüm kararlara aynen uymak zorundadırlar. Şirketlerin bu konudaki cezai yükümlülükleri Kanunun 11 inci maddesi ile düzenlenmiştir. 
Şirketler Kanun kapsamındaki her şeker cinsi için; ürün özellikleri, kampanya süresi, üretim, satış ve stok faaliyetlerine ait her türlü bilgileri doğru olarak derlemek, kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek ve Kanun ile yönetmelikler çerçevesinde Kurul tarafından talep edilen diğer bilgileri istenen şekilde, aylık dönemler halinde bir sonraki ayın ilk iki haftası içinde doğru ve tam olarak Kurula bildirmek zorundadır. 
Kurul, Kanunun ve bu Yönetmeliğin kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerden ve bunların her türlü birliklerinden isteyebilir. 
Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde, bu fiili işleyen şirketler yedi gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması için ihtar edilir. Bu süre zarfında bilgilerin verilmemesi ve/veya inceleme imkanının sağlanmaması halinde, şirketlere Kanunun 11 inci maddesindeki ceza hükümleri uygulanır.

Denetim

Madde 8 — Kurum, Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde bağımsız denetim kurumlarına denetim ve inceleme yaptırılabilir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, şeker hammaddesinin temini ve fiyatlandırılması ile şeker fiyatının belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik hükümleri 4634 sayılı Şeker Kanununa göre şeker fabrikaları işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticileri kapsar.

Yasal Dayanak
Madde 2 - (Değişik: R.G. 16/5/2009-27230)

Bu Yönetmelik 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 5 inci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Kurum: Şeker Kurumu’nu,
c) Kurul: Şeker Kurulu’nu,
d) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar ve kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ve nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,
e) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,
f) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,
g) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,
h) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,
ı) Şeker fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (c) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,
j) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,
k) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi,
l) İşlenmiş ürün: İşleme suretiyle şekeri girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi,
m) İmalatçı-İhracatçı: İşlenmiş ürünü üreten ve ihraç eden firmayı,
n) (Değişik: R.G. 16/5/2009-27230) Sözleşme: Hammadde üretimi ve teslimi ile ilgili usul ve esasların yer aldığı sözleşmeyi,
o) (Değişik: R.G. 16/5/2009-27230) Üretici temsilcisi: Hammadde (pancar, mısır) üreten üreticilerin üyesi bulunduğu mahalli kooperatifleri veya bu kooperatiflerin oluşturduğu üst birliği,
p) Polarizasyon: Şekerli ürünün polarize ışığın düzlemini çevirmesi esas alınarak ve normal koşullarında (1013 mbar basınç, 20 OC, %50 bağıl nem) pirinç ağırlıkla tartılmış 26,000 gr saf sakarozun 20 OC’da damıtık su ile çözülerek 100 ml’ye tamamlanması ile elde edilen çözeltinin 198Hg(civa) izotopu yeşil ışığı dalga boyunda (546.2271nm), 20 OC ve 200.000 mm tüp boyundaki optik çevirmesi 100 kabul edilerek bulunan polar şeker yüzdesini,
r) (Değişik: R.G. 16/5/2009-27230) Fire: Üreticilerden teslim alınan pancardaki yaprak, toprak, çamur, kuyruk ve düzgün kesilmeyen baş kısmı vb. yabancı maddelerin teslim alınan pancara göre yüzdesini,
s) (Ek: R.G. 16/5/2009-27230) Üretici: Hammadde üretim faaliyetinde bulunan kişiyi, 
ş) (Ek: R.G. 16/5/2009-27230) Üretici Grubu: Sözleşmenin bir tarafını teşkil etmek üzere oluşturulan ve gerektiğinde birbirleriyle sorumluluk yönünden bağlı olan birden fazla sayıdaki üreticileri, 
t) (Ek: R.G. 16/5/2009-27230) Pancar Ekim Alanı: Şirketlerin veya fabrikaların şekerin hammaddesi olan pancarı, üreticilerle sözleşme yapmak suretiyle temin edebileceği, şirketlerin mutabakatları da göz önüne alınarak Kurulca sınırları kesin olarak belirlenen coğrafi alanı,
u) (Ek: R.G. 16/5/2009-27230) Randıman: Üretilen şeker miktarının, işlenen pancar miktarına göre yüzde oranını 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hammadde Temini, Hammadde ve Şeker Fiyatları


Hammadde Temini
Madde 4 - (Değişik: R.G. 16/5/2009-27230)

Kurul tarafından tespit edilerek şirketlere tahsis edilen şeker kotalarının garantisi için gerekli hammaddenin temini amacıyla, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında, sözleşme düzenlenir. Kurul tarafından tespit edilerek şirketlere veya fabrikalara tahsis edilen pancar şekeri kotalarının üretim/arz garantisi için gerekli olan şeker pancarı, yine Kurulca belirlenen pancar ekim alanlarından, üreticiler ve/veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenmesi suretiyle temin edilir. Şirketler, kendilerine tahsis edilen pancar şekeri kotalarını karşılamak üzere sözleşme yapmadan önce; üreticiler ile bu üreticilere tahsis edilecek A ve B kotası şeker pancarı kota miktarının tespitine ilişkin esasları belirleyerek Kuruma bildirirler. Sözleşmede; hammadde fiyatları ve miktarı, üretim şartları, münavebe, tohum, ekim ve mücadele, teslim ve alım şartları, fire tespiti, hammadde taşımaları, tarımsal destekler, yan ürünler, bedel ödemeleri, teknik ve cezai şartlar ile anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hususlar yer alır. 
Sözleşmede, tespit edilen fiyat veya avans fiyat ile her üreticinin üreteceği net A ve B kotası hammadde miktarı yer alır. Sözleşme ile belirlenen kota miktarlarının yalnızca alıcıya satılabileceği ve alıcının sözleşmeye uygun olarak satın alma zorunluluğu kayıt altına alınır. Sözleşmelerde; Kurulca şirketlere tahsis edilen A ve B şeker kota miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilen üretici ve/veya üretici gruplarının A ve B pancar kota miktarları yer alır.  
A ve B kotaları dışında üretilen ve teslim edilen pancar ise, C pancarı olarak kabul edilir. C şekeri karşılığı pancarın alınıp alınmaması, şeker üreten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcilerinin mutabakatına bağlıdır. 
Şeker tanımına girmeyen ve şeker içermeyen nihai ürünlerin üretimi için temin edilecek pancar; şirketlerin veya fabrikaların Kurul Kararı ile belirlenmiş ekim alanlarından karşılanmak ve sözleşmede fiyat ve net miktar belirtilmek koşuluyla ürettirilebilir. Bu amaçla üretilecek pancar, C pancarı kapsamı dışındadır. Bu şekilde sözleşmeye bağlanacak hammadde miktarı ve fiyatı Kuruma ekim başlamadan önce bildirlir.
Sözleşmede, üretimin yapılacağı yer ile alıcı tarafından belirlenecek kalite normları yer alır. Şeker pancarı üretiminde uygulanacak münavebe planı dikkate alınarak, münavebe sahası dışında üretilen pancarların satın alınmayacağı, teslim edilecek ürünün sözleşmede yer alan normlar dışında; ticari değerini etkileyecek şekilde hatalı, hileli, bozuk, çürük, hastalıklı ve başka ürünlerle karışık olamayacağı belirtilir.
Şirketler veya fabrikalar, sözleşme akdeden herbir üreticinin ekim yaptıkları alanları ölçmek suretiyle kayıt altına alırlar. Şirketler veya fabrikalar, üreticilerin, sözleşmede yazılı olan A ve B kotası pancar miktarını üretecek büyüklükteki alanın; şirket veya fabrika tarafından kabul edilen ortalama dekara pancar verimini esas almak suretiyle, kendi pancar ekim alanı ve münavebe sınırları içerisinde ekilip ekilmediğini tespit etmekle yükümlüdürler. Pancar ekim alanı ve münavebe sınırları içerisinde ekilmediğinin ve/veya noksan ekim yapıldığının tespiti halinde, üreticinin A ve B pancar kotası, şirket veya fabrika tarafından kabul edilen ortalama dekara pancar verimi üzerinden en geç Temmuz ayı sonuna kadar şirketçe pancar ekim alanı ve münavebe sınırları içerisindeki ekim miktarına uygun olarak yeniden düzenlenir. Ekimde kullanılacak tohum çeşidinin tespiti, temini ve üreticilere teslimi şirketlere veya fabrikalara aittir. Şirket tarafından gerekli görülmesi halinde bu işlev üretici temsilcilerine devredilebilir. Tohumun fiyatlandırılması ile ekimin yapılma şekli ve mücadele ile ilgili esaslar belirlenerek sözleşmede belirtilir. Şirketler veya fabrikalar bu hususlara sözleşmelerde yer verirler.
Hammaddenin teslim alınacağı alım merkezi, alımların başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili esaslara sözleşmede yer verilir. Alım merkezine kadar olan hammadde taşıma ücretinin taraflardan hangisine ait olduğu ve ne şekilde tespit edileceği hükme bağlanır. Mücbir sebepler ve uygulama esasları belirlenir. Mücbir sebepler dışında üretilmesi taahhüt edilen A ve B kotası hammadde miktarından noksan hammadde teslim edilmesi halinde uygulanacak müeyyideler açıklığa kavuşturulur. Üreticilerce alım merkezinde teslim edilen hammaddedeki firenin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile, fire tespiti sırasında üreticileri temsilen gözlemci bulundurulmasına olanak sağlayacak hükümlere yer verilir.
Sözleşmede, ayni ve nakdi desteklerin miktarı, zaman ve şekli belirtilir. Üreticilerin talebi halinde yan ürünlerin dağıtımına ilişkin esaslara yer verilir. Hammadde bedel ödemelerinin şekil ve zamanı, gecikmesi halinde şirket tarafından üstlenilecek yükümlülükler hükme bağlanır.
Sözleşme eki olarak bir "Teknik Şartlar" kitapçığı hazırlanır. Bu kitapçıkta; tarla hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, sulama, bitki sağlığı, hasat vb. gibi konulara yer verilir. 
Sözleşmeye uyulmaması halindeki cezai şartlar ile taraflar arasındaki anlaşmazlıkların ve davaların çözümü için hangi mahkemelerin yetkili olduğu belirtilir.
Şirketler veya fabrikalar, Kurulca kendileri için belirlenen pancar ekim alanları dışından Kuruldan izin almaksızın hiçbir şekilde pancar temin edemezler. Şirketlerin, Kurulca kendileri için belirlenen pancar ekim alanları dışından pancar temin ettiklerinin tespiti halinde; tespiti yapılan pancar C pancarı, C pancarı karşılığı oluşan veya oluşacak şeker ise kendilerine tahsis edilen A kotası şeker üretim miktarı tamamlansın veya tamamlanmasın, C şekeri olarak değerlendirilir. Şirketlerin, Kurulca kendileri için belirlenen pancar ekim alanları dışından pancar temin etmelerinin tespiti durumunda; tespit edilen pancarın C şekeri olarak karşılığı şeker miktarı; pancar ekim alanı dışından temin edilen işlenen pancar miktarı ile hesaplamanın yapıldığı tarihte, kampanya bitmiş ise ilgili kampanya dönemine ait, kampanya bitmemiş ise kampanya başından hesaplama tarihine kadar olan döneme ait şirket veya fabrika randımanı ile çarpılması suretiyle bulunur. Pancar ekim alanı dışından temin edilen işlenen pancar miktarı ise; tespitin yapıldığı pazarlama yılı kampanya döneminde gerçekleşen, kampanya bitmemiş ise bir önceki kampanya ortalaması şirket bedeli ödenen-işlenen (%) farkının, şirketin pancar ekim alanı dışından temin edilen bedeli ödenen pancar miktarı ile çarpımı neticesinde oluşan fire miktarının, şirketin pancar ekim alanı dışından temin edilen bedeli ödenen pancar miktarından çıkarılması sureti ile bulunur.

Hammadde Fiyatının Tespiti
Madde 5 - (Değişik: RG 17/11/ 2003 ve 25292) Şeker pancarı fiyatları veya avans fiyat her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcileri arasında, pancar ekiminden önce Ekim ayında başlayacak müzakereler sonucunda; yıllık enflasyon oranı, üretici maliyetlerindeki artış, dünya pancar fiyatları ve alternatif ürün paritesi dikkate alınarak en geç Kasım ayı sonuna kadar varılacak mutabakatla belirlenir. Avans fiyat belirlenmesi durumunda kesin fiyat, izleyen yılın en geç Ekim ayında aynı usulle belirlenir. Pancar fiyatları veya avans fiyat sözleşmede yer alır. 
A ve B kotası şeker pancarı alım fiyatı, %16 polar şeker ihtiva eden 1 kg. firesi düşürülmüş pancarın fiyatı olarak ayrı ayrı belirlenir. Polar şeker varlığı %16’nın üstünde ve altında oluşacak her bir polarizasyon derecesi fazlalığı veya eksikliği için kaliteye göre verilecek fiyat şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya üretici temsilcileri arasında varılacak mutabakata göre tespit edilir.
B kotası şeker pancarı alım fiyatı, bölgesel özelliklere göre A kotası şeker pancarı alım fiyatının %10-30 eksiği olarak belirlenir. 
Bedele esas polarizasyon değerinin tespiti için numune alma ve analiz esnasında üreticileri temsilen gözlemci bulundurabilmesine olanak sağlayacak hüküm ve esaslar Sözleşmede yer alır.
(Değişik beşinci fıkra: R.G. 16/5/2009-27230) Şirketlerin kendi ekim alanları içindeki C şekeri karşılığı C pancarı fiyatları ise, dünya borsa fiyatları da göz önünde bulundurularak her yıl Aralık ayı sonuna kadar, fabrika işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretici gözlemcisi gözetiminde belirlenir.
Pazarlama yılı içinde 4634 sayılı Şeker Kanununun 4 üncü maddesi gereğince zorunlu hallerde B kotasından A kotasına şeker transferi yapılması halinde, transfer edilen şekere karşılık olan B kotası pancarının fiyatı A kotası pancarı fiyatı olarak kabul edilir ve oluşan fark pazarlama yılı içinde bütün üreticilerin A kotası fiyatları esas alınarak kendilerine ödenir. 
(Değişik yedinci fıkra: R.G. 16/5/2009-27230) Pancar dışındaki diğer hammaddeler öncelikle üreticilerle şirketler arasında akdedilecek sözleşmeye göre temin edilir. Sözleşmeli üretimde, hammadde yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenir. Sözleşme ile temini ön görülen hammadde miktarı yetersiz kaldığı takdirde, ihtiyacın öncelikle iç piyasadan temini yoluna gidilir. Pancar dışındaki hammaddelerin iç veya dış piyasa temin şekli ve fiyatları Kuruma, her ayın ilk gününü takip eden 15 iş günü içinde şirketlerce yazılı olarak bildirilir. Yerli hammaddenin yeterli olmadığı durumlarda, A kotası şeker üretimi için hammadde temininde izlenecek yol Kurul tarafından belirlenir. Kurul onayı dışında ithalat yoluyla temin edilen pancar dışı hammaddelerden elde edilen şekerler C şekeri sayılır.
Hammadde fiyatı konusunda üretici temsilcileri ile şirket arasında mutabakata varılamaması halinde, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine Kurul tarafından hakem heyeti teşekkül ettirilebilir.

Şeker Fiyatları

Madde 6 -
Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenir. Fiyatların belirlenmesinde maliyetler, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınır.
C şekerini pazarlayan gerçek ve tüzel kişiler İhracat Rejimi çerçevesinde aldıkları lisans/izin v.s. belgelerin onaylı suretini (Değişik ibare.R.G. 16/5/2009 - 27230) Kuruma ibraz ederler.
Şirketler, fabrikalarda üretilerek A kotası kapsamında yurtiçinde satılan ve C şekerinden yapılacak şeker ihracını ve yurt içinde mamul, imalatçı/ihracatçılarına yapılan teslimleri ve stoklarını her ay sonu (Değişik ibare.R.G. 16/5/2009 - 27230) Kuruma yazılı olarak bildirir.
Şirketler, her aya ait şeker türlerine göre ağırlıklı satış fiyatı ortalamalarını izleyen ayın ilk beş günü içinde (Değişik ibare.R.G. 16/5/2009 - 27230) Kuruma bildirir.

Şeker İhracat ve İthalatı

Madde 7 -
Dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ile diğer ilgili hususlar dikkate alınarak şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusunda Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir. 
İmalatçı-ihracatçıların dahilde işleme rejimi ve/veya benzer uygulamalar çerçevesinde hammadde veya yardımcı madde olarak kullandıkları yabancı menşeli şeker, C şekeri kapsamında olup, doğrudan veya işlenmiş ürün olarak yurt içinde pazarlanamaz. Bu kapsamda ithal edilecek şeker için Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Denetim


Sorumluluk
Madde 8 -
Kurum, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden isteyebilir. 
Şirketler, Kurum kararlarına ve Yönetmeliklere aynen uymak zorundadır. Kampanya süresi, üretim, satış ve stok faaliyetleri ile Kanun çerçevesinde Kurum tarafından istenen diğer bilgileri istenen formatta aylık dönemler halinde Kurum’a bildirmek zorundadır.

Denetim

Madde 9 - (Değişik: R.G. 16/5/2009-27230)
Kurum, şirket ve bünyesindeki fabrikalarda görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde şirketler ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden yararlanabilir.

Geçici Madde 1 - (Mülga: R.G. 16/5/2009-27230)

Geçici Madde 2 -
(Ek: R.G. 16/5/2009-27230)
Şeker Kurulunun şirketler veya fabrikalar nezdinde pancar ekim alanlarını belirleyen ve düzenleme altına alan Kararlarının bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlüğünü muhafaza eder.

Yürürlük

Madde 10 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 -
(Değişik: R.G. 16/5/2009-27230)
Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.

Şeker Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
(04 Temmuz 2002 tarih, 24805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Hesap Dönemi ve Tanımlar


Yönetmeliğin Amacı
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Şeker Kurumu’nun; 4634 sayılı Şeker Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen gelir-giderleri ile Şeker Kurumu’na ait nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, sair kıymetler ve bunların gelirleri, kiraları, satış bedelleri ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumlulukları,
b) Şeker Kurumu bütçesinin hazırlanması, içeriği ve kabulü, bütçenin uygulanması, gelirlerin tahsili ve giderlerin yapılması ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları,
c) Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığı altında, Şeker Kurumu’nun hesap ve kayıtlarının mer’i mevzuata uygun olarak tutulmasını, aylık ve yıllık mizanların çıkarılmasını, bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesini ve kıymet hareketlerinin takibini ve bunların korunmasını ve bunlara ait işlemleri ve bu işlemlerin denetlenmesinde uyulacak usul ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Şeker Kurumu’nun bütçe ve muhasebe usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 4634 sayılı Şeker Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hesap Dönemi

Madde 4 -
Şeker Kurumu’nun hesap dönemi her yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır.

Tanımlar

Madde 5 -
Bu Yönetmelikte; 
a) Kurum: Şeker Kurumu’nu, 
b) Kurul: Şeker Kurulu’nu, 
c) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu, 
d) Başkan: Şeker Kurulu Başkanı’nı, 
e) Başkanlık: Şeker Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerini, 
f) Yetkili Merci: Kurumca bu Yönetmeliği ve bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin takibi, uygulanması ve neticelenmesine yetkili kılınmış makamı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe, Hazırlanması ve Uygulama EsaslarıBütçe
Madde 6 -
Kurum bütçesi, yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesinde yetki veren bir idari karardır.
Bütçe, Kurumca hazırlanır ve Kurul tarafından, en geç ait olduğu takvim yılı başından önce onaylanarak yürürlüğe konulur.

Bütçenin İçeriği

Madde 7 -
Bütçe, bir metin ve ek cetvellerden oluşur. Bütçe metninde yer alması gereken hususlar iki ana gurupta düzenlenir:
a) Özel Hükümler;
1) Gider yetkisinin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı,
2) Gelir tahminleri toplamı,
3) Bütçe açığı varsa ne şekilde kapatılacağı,

b) Genel Hükümler. Bütçenin uygulanmasında söz konusu olabilecek o yılın gelir ve giderleri ile ilgili ödeneklerin kullanılması, tasarruf önlemleri, özel yetkiler, nakit yönetimi ve benzeri konuları düzenleyen hükümleri ifade eder.
Bütçeye bağlı cetveller şunlardır:
a) (A) Cetveli: Kurul ile yönetim ve hizmet birimlerinin harcamaları için verilen ödenekleri gösterir.
b) (B) Cetveli: Gelir tahminlerini türleri itibariyle gösterir.
c) (C) Cetveli: Kurumun personel kadrolarını gösterir.

Gider Cetvellerinin Ayrıntısı

Madde 8 -
Gider cetvelleri, program, bütçe tekniğine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.
a) Ödenek Türü: Cari, yatırım ve transfer harcamalarını gösterir.
b) Faaliyet Proje: Alt programın amacını gerçekleştirmeye yönelik homojen hizmetlere "Faaliyet" ve bunlardan yatırım hizmetleriyle ilgili olanlarına "Proje" denir.
c) Harcama Kalemi: Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan girdiler olarak mal ve hizmet türlerini belirtir. Yapılacak harcamaların ana gruplar itibariyle türleri ve dağılımı Kurulca belirlenir.

Önbütçe Hazırlanması

Madde 9 -
Kurumun önbütçesinin zamanında hazırlanabilmesi için Kurum hizmet birimleri, kendi birimlerinin gider tahminlerini, cari hesap döneminin bitimine en geç altı ay kala Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.
Bu bildirimde ilgili birimin cari yılın geçmiş aylarında gerçekleşen ve anılan yılda gerçekleşmesi beklenen harcamaları ile yeni yıl için talep edeceği ödenekler tutarı, harcama kalemleri itibariyle ayrı ayrı gösterilir, artış ve eksilişlerin nedenleri açıklanır.

Bütçenin Hazırlanması

Madde 10 -
Kurumun çalışma birimleri, önbütçe önerilerindeki revizyon isteklerini, cari hesap döneminin bitiminden en geç bir ay önce bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde öngörülen usule göre Kurul Başkanlığı’na iletirler.
Kurul Başkanlığı, cari hesap döneminin geçmiş on aylık gerçekleşmelerini ve ilgili birimlerin önerilerini de gözönünde bulundurarak önbütçe önerisinde yapılacak düzeltmeleri saptar ve ilgililerine gereken talimatı verir.
Bütçe önerisi, ilgililerce hazırlanarak hesap döneminin bitimine en geç 15 gün kala Başkana sunulur.
Başkan, bütçe önerisine 3 gün içinde nihai şeklini vererek Kurul gündemine alır.
Bütçe önerisi, Kurul’da görüşülerek hesap döneminin bitiminden önce kesinleştirilir.
Kurulca onaylanarak kesinleşen Kurum bütçesi, Başkanlığın bütçe uygulama talimatı ile birlikte ilgililere gönderilir.
Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

Aktarma ve Ek Ödenek

Madde 11 -
Başkana verilecek aktarma yetkisi, her yılın bütçesinde gösterilir. Kurum bütçesinden belirli bir amaçla konulmuş ödeneğin bulunmadığı ya da ilgili harcama kalemlerine konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hallerde Başkanlıkça Kuruldan ek ödenek isteminde bulunulur.
Kurum nakit mevcudunun, başkanlıkça istenen ek ödeneği karşılayabilecek durumda olduğu hallerde Kurul tarafından ek ödenek verilebilir.
Aksi durumlarda ek ödenek istemi, gerekçeleri gösterilerek Kurula sunulur ve Kurul tarafından alınacak karara göre işlem yapılır.

Bütçe Kesin Hesap Cetveli

Madde 12 -
Bilanço ve gelir-gider tablosunun çıkarılmasından sonra, hesap dönemine ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri, yıl içinde alınmış ek ödenekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek artıklarını, harcama kalemleri itibariyle gösteren kesin hesap cetveli ilgililerce hazırlanarak, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Kurul Başkanı’na sunulur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcamalara İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar


İta Amiri
Madde 13 -
Kurumun ita amiri Başkan’dır. Başkan bu yetkisini Başkan Vekili’ne devredebilir. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü’nün kanun, tüzük ve tertibe uygun olmadığı gerekçesi ile ödeme yapmaktan kaçındığı durumlarda, ita amiri yazılı olarak sorumluluk üstlenebilir. Bu takdirde Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ödeme yapmaya zorunlu olup, sorumluluk üstlenme yazısı harcama belgeleri ekine bağlanır.

Tahakkuk Memuru

Madde 14
- Kurumun tahsil edilecek gelirleri ile yapılacak giderleri tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir. Tahakkuk memurluğu görevi, ita amirine yetki kademesindeki en yakın görevlilerce yürütülür.
Tahakkuk memuru, bütçeyle verilen ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, gider ve gelirlerin mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmesinden sorumludur.

Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü

Madde 15 -
Kurumca, gelirleri toplama nakit ve malları saklama giderleri hak sahiplerine ödeme, teslim ve bu işlerle ilgili bütün nakit ve mal işlemlerini yapmak üzere bir Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü tayin edilir.
Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü’nce bütçeye ilişkin bir giderin ödenebilmesi için, ita amiri tarafından imzalanmış bir verilen emrinin bulunması gerekir. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü’nün verile emri için yapacağı inceleme;
a) Giderin kendisine verilen yetki içinde olması,
b) Giderin bütçedeki tertibine uygunluğu,
c) Belgelerin tamam olması,
d) Maddi hata bulunmaması,
e) Giderlerin mevzuata uygun olması,
f) Ödemenin hak sahibine yapılması,
hususlarına ilişkindir.
Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü, düzenlediği belgenin doğruluğundan ve mevzuata (kanun, tüzük, Bakanlar Kurulu kararları, yönetmelik v.b.) uygunluğundan sorumludur. Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü’nün mevzuata aykırı olması nedeniyle yapmadığı ödemelerin yerine getirilmesi ita amiri tarafından yazılı olarak tebliğ edildiği takdirde sorumluluk emri veren ita amirine aittir.

Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü ve İlgilinin Görevleri

Madde 16 -
Kurumca bu işlerle görevlendirilen Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ve ilgilinin görevleri şunlardır:
a) Muhasebe işlerinin mer’i mevzuata ve Kurulca alınan kararlarda belirtilen usullere uygun şekilde yapılması ve bu işlemlerle ilgili kayıt ve muhasebe defterlerinin tutulması,
b) Usulüne uygun olarak tanzim ve tahakkuk ettirilen gider evraklarının hak sahiplerine ödenmesi, gelirlerin tahsil edilmesi,
c) Mali tablo ve raporların zamanında hazırlanarak Kurula sunulması,
d) Ödeme ve tahsilatlarla ilgili vezne işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesinin denetlenmesi,
e) Ambar, demirbaş ve sabit kıymet kayıtlarının defterlere uygunluğunun sağlanması,
f) Banka ve kasada bulunan para ve bu nitelikteki kıymetli evrakın kontrolü,
g) Giderlerin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğlere, Kurul kararlarına uygun olmasının, tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olmasının sağlanması,
h) Kurumun alacak ve borçlarının takibi, zamanında tahsili ve ödenmesi,
i) Aylık ve yıllık mizanların ve bunlarla ilgili raporların zamanında Kurula sunulması,
j) Gayrimenkullerin tapu tescil ve kayıtlarının yapılması ve bunlarla ilgili belgelerin saklanması,
k) Gelir, gider ve muhasebeye ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzların saklanması,
l) Muhasebe işlemleri hakkında yetkili makamlarca istenen her türlü bilgi ve belgelerin verilmesi,
m) Vergi, resim, harç ve benzeri kanuni yükümlülüklerin zamanında tahakkuk ve tediyesinin sağlanması,
n) Yıl sonu envanterlerinin yapılması,
o) Ödemeler yapılırken, bütçeye uygun olup olmadığının kontrolünün sağlanması,
p) Muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi.

Mali İşler ve Muhasebeden Sorumlu Şube Müdürü ve İlgilinin Sorumluluğu

Madde 17 -
Kurumca bu işlerle görevlendirilen Mali İşler ve Muhasebeden sorumlu Şube Müdürü ve ilgili;
a) Muhasebe işlerinin düzenli ve mer’i mevzuata uygun olarak yürütülmesinden,
b) Borç ve alacakların sıhhatli bir şekilde izlenmesinden,
c) Vezne işlemlerindeki aksaklık veya olası yolsuzluklardan,
d) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgenin saklanmasından,
e) Mali tablo ve raporların ve bunlara ilişkin dosyaların zamanında hazırlanmasından,
f) Giderlerin ödenekler içinde yapılmasından,
g) Gider belgelerinin mevzuata uygun ve tamam olmasından,
h) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğler ve Kurul kararlarına uygun olarak yapılmasından,
i) Ödemelerin hak sahibine yapılmasından,
j) Maddi hatalardan,

İlgisine göre diğer personelle birlikte sorumludur.


İKİNCİ KISIM

Muhasebe İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Muhasebe Sistemi, Genel Esaslar ve Hesap PlanıMuhasebenin Amacı
Madde 18 -
Muhasebe, parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması ve yorumlanması yoluyla sevk ve idareye göstergeler vermek amacını güder.

Hesap Planı

Madde 19 -
Kurumun muhasebe sistemi ve hesap planı, tek düzen muhasebe sistemi ilkelerine göre Kurul tarafından belirlenir.
Hesap planı, Kurumun bünyesine ve işlemlerine uygun hesapların bir sistem içinde gruplanmasıyla oluşan cetveldir.

Muhasebe İşlem Sırası

Madde 20 -
Muhasebe işlemleri aşağıda belirtilen sıraya göre yürütülür:
a) İlgili serviste, kasa işlemleri için "tediye" ve "tahsil" fişleri, mahsup işlemleri için "mahsup" fişleri düzenlenir.
b) Fişlerdeki işlemler yardımcı defterlere geçirilir.
c) Günlük işlemler yevmiye defterine, oradan da defter-i kebire kayıt edilir. İşlemlerin sayı yönünden yoğun olması halinde kasa ve mahsup fişleri, hesap adlarına göre düzenlenecek kasa ve mahsup icmalleri üzerinden yardımcı defterlere ve yevmiye defterlerine işlenir.


İKİNCİ BÖLÜM

Belge, Defter ve Kayıt Sistemi


Kayıtların Dayanak Belgeleri
Madde 21 -
Muhasebeleştirme, usulüne göre düzenlenen kasa ve mahsup fişleri ile bunların ekini oluşturan geçerli belgelere dayanılarak aşağıda tanımı gösterilen hesaplar içinde yerine getirilir: 
a) Ana Hesap: Aynı nitelikteki kıymet hareketlerinin toplam olarak kaydedildikleri defter-i kebir hesaplarıdır. 
b) Yardımcı Hesap: Ana hesaplar içinde ortak ve belirgin özellikler taşıyan kıymet ayrıntılarının toplandığı hesaplardır. 
Defter kayıtlarının temel dayanağını oluşturan fişlerin ve icmal cetvellerinin kullanma amacına göre çeşitleri, içeriği ve düzenleme şekli Kurul tarafından belirlenir.

Muhasebe Defterleri

Madde 22 -
Servislerde fişlerle belgelenen işlemler, yardımcı kayıtlara geçirildikten sonra aşağıdaki defterlerde esas kayıtlara alınır: 
a) Yevmiye Defteri : Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defteri, ciltli veya föy şeklinde ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralı olur. 
b) Defter-i Kebir : Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak, usulüne göre hesaplara dağıtılan ve sınıflandırılarak bu hesaplarda toplayan defterdir. 
c) Envanter Defteri : Faaliyete başlama tarihinde ve bunu izleyen her hesap dönemi sonunda bilanço günü itibariyle çıkarılan envanter ve bilançoların kaydolduğu defterdir.
Envanter defteri, ciltli ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralı olur. 
d) Yardımcı Defterler : Defter-i kebire toplam halinde ve açıklamasız olarak kaydedilen asli hesaplara tali ve feri hesapların ve bunlara ilişkin işlemlerin ayrıntılı ve açıklamalı olarak kaydedildiği defter ve kalamoza föyleridir.

Defterlerin Tasdiki

Madde 23 -
Yardımcı defter dışında kalan muhasebe defterleri, her sayfasına sıra numarası konulmak ve resmi mühür ile mühürlenerek kaç sayfadan oluştuğu, defterin ilk ve son sayfasına noter tarafından yazılmak suretiyle tasdik ettirilir. 
Bu defterlerin, her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce "görülmüştür" ibaresi yazılarak, mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edilmiş olması gerekir.

Defterlerde Kayıt Usulü
Madde 24 -
Muhasebe defterlerine kayıt yapılırken aşağıdaki esaslara uyulur: 
a) Defterler mürekkepli kalemle ya da makine ile yazılır. Ancak, hesaplar kapatılıncaya kadar toplamların geçici olarak kurşun kalemle yapılması mümkündür. 
b) Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya ayrılmış satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. 
c) Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda, bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. 
d) İşlemlerin, iş hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını bozmayacak bir süre içinde ve günü gününe defterlere kayıt edilmesi esastır. 
e) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar, ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer tüm defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler, yanlış; okunacak şekilde çizilmek ve üstüne doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.
Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek ve bu şekilde düzeltme yapmak yasaktır.

Hesap ve Kayıtların Kontrolü

Madde 25 -
Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları esas kayıt niteliğindedir. Aylık ve yıllık mizanlar ile bilançolar ve gelir tabloları defter-i kebirden çıkarılır. Defter-i kebir toplamlarının, yevmiye defteri toplamı ve yardımcı defter kayıtlarıyla tutarlı olması şarttır. 
Kasa ve mahsup fişlerinin, esas ve yardımcı kayıtlara doğru işlenip işlenmediği, bu işle görevlendirilecek personel tarafından haftada bir defadan az olmamak üzere denetlenerek toplamlar paraf edilir.

Mizanlar

Madde 26 -
Mizan, defter-i kebir hesapları ve bakiyelerin herhangi bir anda düzenlenen listesidir. 
Mizanlar, defter-i kebir ve yardımcı defterlere geçirilen kayıtların kontrolünü sağlayan ve yevmiye defteri ile defter-i kebir toplamlarının tutarlı olup olmadığını gösteren çizelgelerdir.
Hem borç, hem de alacak kalıntısı veren defter-i kebir hesaplarında, bu kalıntıların birbirinden takas veya mahsup edilmeyerek, mizanlarda her iki kalıntının ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 
Hesapların özelliğinden veya koşulların doğurduğu zorunluluk sonucu da olsa, yıl sonu itibariyle düzenlenecek mizanlarda hiçbir neden ve gerekçe ile ters "kırmızı" kalıntı gösterilemez. Kırmızı kalıntılar, bir mahsupla geçici hesaplara alınır.

Mizan Çeşitleri ve Çıkarılması

Madde 27 -
Kurumda mizanlar, dönemsel biçimde aylık ve yıllık olarak çıkarılır.
Mizanların çıkarılmasından önce yetkilisi tarafından yardımcı defterler incelenerek özellikle, Ticari ve Diğer Alacaklar ile Ticari ve Diğer Borçlar hesaplarındaki kalıntılardan aktif ve pasifte ilgili hesaplarına mahsubu gereken veya tahsil ya da tediye yoluyla tasfiye olanağı bulunan rakamların tasfiye işlemleri yapılır. 
Mizanların çıkarılması için, yardımcı defterlerde hesapların borç ve alacak toplamları yapılır. Bu toplamlar çizelgedeki özel yerlerine yazılır.
Defter-i kebir hesaplarının borç ve alacak toplamlarıyla, yardımcı hesaplara ait borç ve alacak toplamlarının, birbiriyle tutarlı olduğu görüldükten sonra çizelgenin borç ve alacak toplamı alınır. Defter-i kebir borç toplamı ile alacak toplamı, hem kendi arasında tutarlı, hem de mizanın çıkarıldığı tarihteki yevmiye defteri günlük işlemler toplamına eşit olmalıdır.

Bilanço

Madde 28 -
Bilanço, dönem sonunda çıkartılan genel kesin mizana dayanılarak düzenlenen ve Kurumun mevcutlarıyla her türlü alacaklarını karşılıklı ve değerleri itibariyle tertipli olarak gösteren cetveldir.

Mali Tablo Düzenleme Çalışmaları

Madde 29 -
Kurumun yıllık mali tablolarının çıkarılmasından önce aşağıdaki hazırlık çalışmaları yapılır: 
a) Sayım: Kurumda para, kıymetli evrak, malzeme, sabit değerler, stoklar ile varsa emaneten alınmış ya da verilmiş olan değerlerin tümü, hesap döneminin son günü itibariyle saptanır. 
b) Değerlendirme: Mali tabloların gerçek durumu yansıtabilmesi amacıyla, Vergi usul kanunundaki iktisadi işlemlere dahil kıymetli değerleme hükümleri ile belirlenmiş olan esas ve usullere uyulur. 
c) Hesapların incelenmesi ve tasfiyesi: Bilançonun aktif ve pasifinde yer alacak tüm değerlere ilişkin hesaplar özenle incelenerek, varsa hatalar ve eksiklikler giderilir. Bankalarla mutabakat sağlanır, avanslar kapatılır ve tüm kayıtlar mevzuat ve yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

Gelir Tablosu

Madde 30 -
Gelir tablosu, Kurum tarafından bir hesap döneminde sağlanan tüm gelirleri ve Kurum hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan tüm harcamaları özetleyen bir mali tablodur.

Kasa İşlemleri ve Kasada Muhafaza

Madde 31 -
Kasada tutulabilecek azami para miktarı ile kasadan yapılabilecek ödemelerin sınırı Kurul tarafından belirlenir. 
Konulan sınırı aşan diğer ödemeler çekle bankadan yapılır. Çekler, Kurulca bu işlerle görevlendirilen ilgili ile Kurul Başkanı veya ita amirliği yetkisi verilen personel tarafından imzalanır. 
Kasada bulunan paranın, öngörülen sınırı aşan bölümü, Kurumun hesabı olan Türkiye’de yerleşik bankalara yatırılır. 
Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün Kurulca bu işlerle ilgili olarak görevlendirilen kişi tarafından kontrol edilir. Bu kişi, kasa mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından doğrudan sorumludur. 
Bu işlerle ilgili personel, tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlemlerini yapar. 
Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kayıt eder ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlar. 
Kuruma ait para ve kıymetli evrakı kasada muhafaza eder. 
Tahsilata ve ödemeye ilişkin makbuzların dip koçanları ile kasa defteri ve diğer belgeleri saklar.

Çift İmza

Madde 32 -
Vezneye girecek ve çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişleri ile mahsup fişlerinin ve makbuzlarının çift imzalı olması ve yetkili kılınan kişilerce imza edilmesi zorunludur.
Çift imzayı taşımayan tahsil ve tediye fişleri ile işlem yapılamaz. Bunun aksine işlem yapan personel sorumlu tutulur.

Sorumluluk

Madde 33 -
Muhasebe belgelerini düzenleyen personel ile bunları amir sıfatıyla tetkik ve imza eden yetkililer, işlemleri denetleyen görevliler, bir belgenin geçerli olabilmesi için o belgenin kapsamına dikkat etmekle yükümlü olup, bu işlerle görevlendirilmiş personel, işlemlerin yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmamasından ya da gecikmesinden dolayı, ilgi derecelerine göre müteselsilen sorumludurlar.

Devir Teslim

Madde 34 -
Kurumda nakit, kıymetli evrak, sözleşme, senet ve tüm menkul değerleri eli altında bulunduran personel, görevlerinden ayrılacakları zaman, muhafazasından sorumlu bulundukları değerleri, görevlerini üstlenecek veya yapacak personele usulü dairesinde devir ve teslim etmekle yükümlüdürler. 
Devir-teslim işlemi, usulüne uygun olarak yapılmadıkça ilgilinin Kurum ile ilişiği kesilmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tahsilat ve Tediyeler


Gelirlerin Tahsil Edilmesi
Madde 35 -
Kanunun 11’nci maddesine göre verilen cezalar, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvurulmaması veya başvurunun reddi halinde kesinleşir. Kesinleşen bu cezaların yüzde doksanı Hazine veznesine, yüzde onu Kurum adına Türkiye’de yerleşik bankalarda açılacak hesaplara kanuni süresi içinde yatırılır.

Harcamaların Yapılması

Madde 36 -
Bütçedeki ödenekler, Başkanlıkça yapılacak nakit planına göre kullanılır. Personel gideri dışındaki harcama giderlerinin ne kadarının ne zaman kullanıldığına, Kurumun gelir durumu da gözönünde tutularak Başkanlıkça karar verilir.
Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla bütçe talimatlarındaki esaslara göre harcanır.

Harcamalarda Aranacak Belgeler

Madde 37 -
Giderlerin ödenmesinde Kurum faaliyetlerinin özelliklerine uygun olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun belgeler aranır. Kurul, ödemeler için ne tür belgeler aranacağını ayrıca belirleyebilir.


DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler


Yıllık Mali Rapor
Madde 38 -
Yıllık mali rapor, bilançoda yer alan değerleri ve bu değerlerin gerçekleşmesini sağlayan faaliyetleri kapsayan dönem faaliyet sonuçlarını; işletme bütçesi, hedefler ve önceki yılların gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak belirtilen, analizlere yer veren bir bilgi düzenidir.

Kurum Hesaplarının Denetimi

Madde 39 -
Kurum hesaplarının denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Dayanak Belgelerin Saklanması

Madde 40 -
Günlük işlemler için düzenlenen tediye ve tahsil fişleri ile çek ve diğer belgeler için akşamları kasa kapanınca ilgililer tarafından günlük kasa mutabakat cetvelleri düzenlenir.
Kasa sayımından sonra o güne ait tahsil, tediye ve mahsup fişleri ile bu fişlerin dayanağını oluşturan belgeler, defter-i kebir hesap sıra numarasına göre ayrılarak dizilir; dosya ya da bir zarf içine konulup, üzerine eklenen bir kağıda dökümü yapılarak imzalanır.
Bu belgeler, yetkilisinin sorumluluğu altında kasa veya çelik dolaplarda saklanır.
Herhangi bir inceleme için saklandığı yerden çıkarılması gereken belgeler yetkilisinin gözetiminde incelenir ve tekrar yetkilisi tarafından teslim alınarak yerine konulur.
Bu Yönetmeliğe göre tutulması zorunlu defterler de büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır.

Amortisman ve Sigorta

Madde 41 -
Kurumca satın alınan taşınmaz mallar, taşıtlar, demirbaş mefruşat, alet-edevat ve teçhizat vb. için her yıl vergi kanunlarında öngörülen usul ve esaslara göre amortisman ayrılır ve Kurumun mal varlığından Kurulca gerekli görülenlerin sigortaları yaptırılır.

Koordinasyonu Sağlama

Madde 42 -
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere uygulamayı düzenlemek ve yönlendirmek üzere karar vermeye ve koordinasyonu sağlamaya Kurul yetkilidir.

Yürürlük

Madde 43 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 -
Bu Yönetmeliği Şeker Kurulu Başkanı yürütür.

Gündemden Haberler

28.04.2016 Hurda Satışı İlanı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ulaşım Krokisi

Haftanın Anketi

Şeker Fiyatları
 

İletişim Formu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Copyright © 1953 - 2012 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş